Aktuální informace

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova

Základní škola Olšany u Prostějova je plně organizovaná s 1. až 9. postupným ročníkem. Kapacita základní školy je stanovena na 330 žáků. Součástí základní školy je i Školní družina s kapacitou 90 žáků. Jedná se o školní zařízení, které se nachází v obci ležící mezi městy Olomouc a Prostějov, díky tomu je škola dobře dostupná i pro nespádové žáky. Škola nabízí žákům individuální a rodinný přístup ze strany všech zaměstnanců školy s podporou zřizovatele.

Hlavní budova je situována v klidné části obce, která je obklopena obecním parkem. Dobře dostupná je autobusová hromadná doprava. Budova a prostory školy jsou postupně modernizovány. Od září roku 2017 k hlavní budově školy přibyly dvě kmenové plně vybavené učebny na budově B – prostor fary. Součástí hlavní budovy je také mateřská škola disponující prostory, které lze využít jako kmenové učebny pro potřeby základní školy.

Škola má k dispozici prostory obecního parku, areálu T. J. Sokol Olšany u Prostějova, farního dvora, komunitního centra, obecní knihovny a dalších obecních prostor.

 

Hlavní budova disponuje kmenovými učebnami, odbornou počítačovou učebnou, učebnou cizích jazyků, přírodovědnou učebnou, polytechnickou učebnou, školní cvičnou kuchyňkou, tělocvičnou, venkovním hřištěm a venkovní učebnou. Prostorové uspořádání školy je bezbariérové. Prostory pro školní družinu se nachází v hlavní budově školy, školní družina disponuje pracovním i odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro pasivní i aktivní relaxaci.

Prostorové uspořádání tříd respektuje nároky na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je bezbariérové – škola má výtah. Hygienické zázemí (šatny, WC, sprchy) jsou v souladu s normami.

Škola je dobře vybavena učebnicemi, učebními pomůckami, které se na základě předmětových komisí stále modernizují. Pro výuku různých předmětů je využíván výukový software. Pro samostudium žáků je k dispozici obecní knihovna. Veškeré studijní materiály a pomůcky jsou průběžně aktualizovány.

Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektorem a vysokorychlostním připojením k internetu, výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi. Škola disponuje vlastní vývařovnou, která připravuje stravu pro ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova a cizí strávníky. Školní jídelna je součástí hlavní budovy školy.

 

Hlavní prioritou školy je žáky na 1. stupni vzdělávat metodou Splývavého čtení – Sfumato jejichž efektivnosti se přesvědčujeme již několik roků a snažíme se motivovat k využívání této metody i další školy. Na prvním stupni zařazujeme prvky Tvořivé školy a inspirujeme se dalšími novinkami v oblasti vzdělávání. Výuku anglického jazyka zavádíme audiolinguální formou již od 2. ročníku základního vzdělávání a tím usilujeme o vybudování kladného vztahu žáků k cizímu jazyku již v ranném školním věku. Dále na 2. stupni posilujeme výuku anglického jazyka díky disponibilním hodinám a navyšujeme týdenní hodinovou dotaci předmětu. Využíváme možnosti rozšířené výuky předmětu informatika a tím usilujeme učit žáky informatickému myšlení, které se nově prolíná do všech předmětů základního vzdělávání. Cílem vzdělávání je také vést žáky ke čtenářské, matematické, finanční a digitální gramotnosti.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

 

PROJEKT Šablony Olšany u Prostějova

PROJEKT Šablony Olšany u Prostějova byl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0001233

 

Šablony Olšany u Prostějova

Podporují nás

Podporují nás

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše