Organizace od 10. května 2021

Mateřská škola – od 10. května otevřena pro všechny děti bez povinnosti testování.

Základní škola:

Organizace následujícího týdne od 10. května 2021 

Prezenčně: 1., 2., 5., 6., 9. třída

Rozmístění tříd:

 • 6. třída v přírodovědné učebně

 • 9. třída v kmenové učebně

 • 2. třída = 3. třída

 • 5. třída – kmenová

Děti IZS: – učebna 4. třídy

ZMĚNA ONLINE ROZVRHŮ OD 10. 5. 2021 PRO 2. STUPEŇ (zobrazí se po kliknutí)

rozpis testování sudý týden – 2x týdně – 2. stupeň se testuje 2x týdně, 1. stupeň 1x (zobrazí se po kliknutí)

rozpis testování lichý týden – 2x týdně – 2. stupeň se testuje 2x týdně, 1. stupeň 1x (zobrazí se po kliknutí)

rozpis výdeje obědů a dohledu – žáci jsou na obědy automaticky přihlášeni, v případě odhlášek kontaktujte vedoucí školní jídelny paní A. Gambovou

 • první den ve škole = první třídnická hodina. Vzhledem k tomu, že se žáci 2. stupně vrací do školy po dlouhé odmlce, rozhodli jsme o tom, aby v pondělí 1. hodinu proběhla třídnická hodina
 • TÝDEN OD 10. 5. 2021

 • TÝDEN OD 17. 5. 2021

 
Sledujte Školu online, může dojít ke změnám v rozvrhu. 
Výuka TV je povolena a to pouze ve vnějších prostorách školy.
Stále platí povinnost zakrytých úst a nosů dle stávajících pravidel.

Nejen maminkám ke Dni matek od Zelených kapříků

Už v neděli 9. 5. 2021 mají všechny maminky svátek. V loňském roce jsme žádné vystoupení připravit nemohli a v letošním roce to vypadalo podobně. Naštěstí se nám do školky mohli vrátit alespoň předškoláci, se kterými se nám povedlo krátký pozdrav nejen maminkám natočit, když už jsme je nemohli pozvat do školky osobně.

S nacvičením v téměř chlapecké třídě byly zpočátku problémy. Klukům by se líbilo něco divočejšího a akčnějšího, ale zhostili se natáčení se ctí a našim třem předškolačkám byli skvělými parťáky a my se Vám můžeme pochlubit výsledkem.

Přejeme Vám příjemnou zábavu a všem maminkám a maminkám maminek… k jejich nedělnímu svátku jen to nejlepší. ♥

 

Děti a paní učitelky ze třídy Zelených kapříků

Odkaz na video


Milé maminky!

 V neděli 9. 5. 2021 oslavíte svůj svátek maminek. Naši předškoláčci ze třídy Modrých kapříků pro Vás připravili malé překvapení v podobě pásma plného květinkových básní, písní a tanečků.

     Protože současná situace neumožňuje, abychom uskutečnili společné setkání, na kterém by Vám děti všechno předvedly, program jsme natočili. Můžete se     na něj kdykoliv podívat společně s celou rodinou.

     Program sestavila a s dětmi nacvičila paní učitelka Hana Obručníková. Jednotlivé básně a písně s dětmi procvičovala paní učitelka Helena Andrejco. Věříme, že se Vám vystoupení dětí bude líbit a potěší vás.

     Ke sledování si uvařte kafíčko nebo čaj, k tomu si dejte něco dobrého, třeba zákusek, pěkně se usaďte, a teď už Vám přejeme příjemné sledování a krásný Den maminek.

Děti a paní učitelky ze třídy Modří kapříci z mateřské školy Olšany u Prostějova

Odkaz na video zde: 


Přání maminkám ze zelené školky. odkaz na video zde 


30. dubna 2021 – Návštěvy v online hodinách – odkaz na článek zde 

Zapsala: Mgr. Klára Paloušková

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. 5. 2021
 
– v Olomouckém kraji nedojde od 3. 5. 2021 ke změnám v provozu základních a mateřských škol
– v souvislosti s testováním žáků dochází k následujícím změnám:
 • testování se provádí 1x týdně – vždy v první den osobní přítomnosti dítěte/žáka ve škole v daném týdnu; testovacím dnem zůstává pondělí, rozpis testování pro tento den zůstává neměnný
 

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách nebo pro účely amatérského sportu; tuto skutečnost dokládá zákonný zástupce či klient čestným prohlášením (kdy nemůže být lhůta od testování delší než 72 hodin).


VÝSLEDKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 NALEZNETE ZDE


INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 5. a 9. ROČNÍKU

Testování žáků 9. ročníku, kteří konají přijímací zkoušky proběhne ve čtvrtek 29. dubna ve 12:40 před konzultací z matematiky. Žáci poté obdrží potvrzení o provedení testu, které potřebují pro účely přijímacího řízení.

Testování žáků 5. ročníku, kteří konají přijímací zkoušky proběhne ve čtvrtek 29. dubna v 8:10 po příchodu do školy, nebo v pátek (dle potřeby). Žáci poté obdrží potvrzení o provedení testu, které potřebují pro účely přijímacího řízení.

Ve dnech 3. a 4. května nebude probíhat ONLINE VÝUKA v 9. ročníku z důvodu konání PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLY.


Konkursní řízení na pracovní pozici ředitel/ka Základní školy a Mateřské školy Olšany u Prostějova


 PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN
Oznamujeme, že obě mateřské školy budou po dohodě se zřizovatelem v červenci kompletně
uzavřeny. Za měsíc červenec bude upuštěno od úhrady v plné výši pro všechny děti, které MŠ
navštěvují. V měsíci srpnu bude provoz MŠ během celého měsíce omezen kapacitně. V provozu
budou z organizačních důvodů pouze dvě třídy v nové mateřské škole. Žádáme proto rodiče o
zvážení nutnosti umístění vašeho dítěte v období prázdnin do mateřské školy. V měsíci srpnu bude
nutno hradit úplatu v plné výši pro děti, které budou MŠ navštěvovat. Ve dnech 30. a 31. srpna bude
provoz v obou třídách přerušen ze sanitárních důvodů.
Prosíme, pokud máte zájem, aby v měsíci srpnu vaše dítě MŠ navštěvovalo, přihlaste se co nejdříve
třídní učitelce. Nejpozději do konce května.

Děkujeme za pochopení.


Rozpis testování – sudý týden:

Čas ranní družiny je pouze orientační!Vážení rodiče druháčků,
prosíme, abyste v době rotační výuky přicházeli do školy vchodem od tělocvičny, kde mají žáci šatnu.

Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

přeplatky za předškolní vzdělávání Vám budou vráceny na účet ke dni 30. 6. 2021, kdy proběhne vyúčtování.

Předškolní děti a děti s odkladem ŠD úplatu neplatí.

Během uzavření mateřské školy byly všechny děti od placení úplaty osvobozeny.

Děti, které nastoupily do mateřské školy od 12. 4. 2021 budou v měsíci dubnu platit poměrně poníženou část úplaty podle docházky dítěte do mateřské školy. Ostatní děti úplatu neplatí.

V měsíci květnu, pokud bude mateřská škola otevřená pro všechny děti, uhradí rodiče plnou výši úplaty. Nebude-li Vaše dítě školku navštěvovat, požádejte písemně ředitele školy o snížení úplaty na polovinu (tiskopisy jsou na webových stránkách školy).

 Pokud bude v květnu mateřská škola v provozu pouze pro děti IZS, zaplatí jejich rodiče celou výši úplaty.

Marie Pawerová

vedoucí učitelka MŠ


 Vážení rodiče, dovolte mi vás informovat o následujícím:
 • Dětem IZS od 2 do 5 let je na základě mimořádného opatření MZd umožněna osobní přítomnost na vzdělávání v mateřské škole, ve které jsou zapsání
 • Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Prosím, pokud máte zájem o účast na této formě vzdělávání a splňujete výše uvedené podmínky přihlašte se u ředitele školy, zástupce ředitele nebo vedoucí učitelky mateřské školy.

S pozdravem

Mgr. Vendula Kosinová – zástupce ředitele školy

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/

 VÝUKA OD 12. DUBNA 2021
Vážení rodiče a žáci,
 
od 12. dubna 2021 bude probíhat rotační výuka 1. stupně.
Dovolte mi Vás informovat o organizaci výuky.
 
Jako první se do školy od pondělí 12. dubna vrátí žáci 1. tříd, 2. třídy a 5. třídy (lichý týden).
Další týden, od 19. dubna, se prezenční výuky zúčastní 3. třída a 4. třída (sudý týden).
Třída, která není v daný týden přítomna na prezenčním vzdělávání bude vzdělávána distančně, viz aktualizované rozvrhy.
 
Prezenční výuka bude probíhat za dodržení hygienických a epidemiologických opatření – testování, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a dalších prostor školy. Ve škole musí mít žáci chirurgickou roušku a zaměstnanci školy respirátor.

V případě, že odmítnete dítě testovat, nemůže být vpuštěno do budovy školy. Škola není povinna v takové případě zajistit online výuku, absence je v tomto omluvena.
Testování:
S návratem do škol souvisí také pravidelné testování žáků. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.
Lichý týden:
Družina: od 6. hodin ráno, u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
1. třída: sraz u budovy fary v 7:40, poté testování v komunitním centru (1. A) a knihovně (1. B)
2. třída: 7:45 u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
5. třída: 8:00 u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
Sudý týden:
Družina: od 6. hodin ráno, u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
3. třída: 8:00 u tělocvičny, vchod ze strany hřiště
4. třída: 7:45 u tělocvičny, vchod ze strany hřiště

Samotestování v naší škole probíhá testy SINGCLEAN https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=4s .
U žáků 1. – 3. třídy je možná přítomnost a asistence rodičů u samotestování.
Žáci, kteří prodělali v posledních 90 dnech onemocnění COVID-19 se testování účastnit nemusí. V takovém případě dodejte potvrzení od lékaře o prodělané nemoci vedení školy, nejlépe s předstihem. Popřípadě odevzdejte na testovacím místě.

Školní družina bude v provozu, ale prosíme zákonné zástupce, aby zvážili přítomnost dítěte ve školní družině.
Na stravování ve školní jídelně budou žáci přihlášeni. Pokud o obědy nebudete mít zájem, prosím kontaktujte vedoucí školní jídelny na email: kuchyne@zsolsany.cz, 797 972 922 (pracovní dny 7.00 – 14.00 hodin).
Nárok na ošetřovné: nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je prezenční výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Další informace k ošetřovnému najdete na: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Děkujeme

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách přízemí školky 2x týdně. /V případě PCR testu 1x za týden již nebude antigenní testování prováděno./

V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, se dítě převlékne, umyje si ruce a půjde se zákonným zástupcem do testovacích prostor.

Testovací prostory budou v šatnách v přízemí. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/,za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do třídy.

V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.

Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!


„Ukliďme okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty“ 

Ve čtvrtek 8. dubna se v 10 hodin před budovou Sokolovny shromáždilo (k naší velké radosti) spousta nadšenců z řad rodičů a žáků naší školy, kteří se za doprovodu pedagogického sboru ZŠ i MŠ vrhli (někteří i po hlavě) do úklidu okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty. I přes nepřízeň počasí se nám podařilo posbírat velké množství odpadků. Doufáme, že se všem událost líbila stejně jako nám. Jsme přesvědčeni, že to nebyla poslední akce, která v tomto ekologickém duchu proběhne. Všem kteří se zúčastnili, ať z řad rodičů, žáků, pedagogů, přátel školy a obce, děkujeme.

Těšíme se na viděnou na další akci.

Fotogalerie zde

Zapsala: Renata Látalová, Barbora Čajková


“Ukliďme okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty”

Ahoj žáci naší školy, dobrý den rodiče,

pojďte se zapojit společně s pedagogickým sborem do Výzvy “Ukliďme okolí Olšan, Hablova a řeky Blaty“. Společně se zástupci obce vytipujeme nejkritičtější místa, která společnými silami uklidíme/vyčistíme. Přidejte se k nám!

 • Kdy? čtvrtek 8. dubna 2021 od 10:00 do 14:00
 • Kde? sraz u Sokolovny
 • Kdo? pro všechny žáky základní školy, zapojit se mohou i přátelé školy

S sebou:

– ochranné pomůcky úst a nosu
– svačinu, pití
– vhodné oblečení a obuv

Veškeré informace se dozvíte u Sokolovny.
V případě nepřízně počasí se akce ruší – sledujte webové stránky školy.

Organizace výuky dne 8. dubna 2021:

 • konají se pouze dvě online hodiny (8:00 – 9:45), 
 • ostatní online výuka je zrušena z důvodu konání Výzvy.

V případě, že se společně s námi Výzvy zúčastníte, informujte o tom prosím třídního učitele heslem “JDU DO TOHO” do 7. 4. 2021 do 12:00 hodin.

Těšíme se na Vás.
Kolektiv ZŠ Olšany u Prostějova

Zapsala: Mgr. Vendula Kosinová, Mgr. Renata Látalová


🐣🐥🌞Na čtvrtek 1. dubna připadají velikonoční prázdniny. V pátek 2. dubna a v pondělí 5. dubna následují státní svátky. Přejeme vám mnoho klidu a odpočinku. V úterý, 6. 4. 2021, se opět budeme těšit na online hodinách. 🌞🌞🐥🐣


Nabídka webinářů pro rodiče

Odpískej nudu s McDonald´s Cup a soutěž
I v mateřské škole probíhá distanční výuka nejen pro předškoláky
U nové školky se začíná školní zahrada proměňovat ve venkovní interaktivní učebnu. Protože je školní zahrada otevřena i pro veřejnost, tak můžeme všechny děti z mateřské školy a jejich rodiče a také žáky ze základní školy pozvat na její návštěvu.
Na začátku března byly na plot v zahradě instalovány obrázky s informacemi o jarních kytičkách, tento týden přibyl i velikonoční strom, který se snažíme společnými silami ozdobit.
Nejnovějším přírůstkem v naší venkovní učebně je sluchová hra na poznávání zvuků zvířat.
Pokud se na zahradu vypravíte, tak si nezapomeňte vzít telefon se čtečkou QR kódů, protože bez telefonu si zábavu neužijete. Pokud Váš telefon nemá ve výbavě čtečku QR kódů, tak si ji můžete zdarma stáhnout v Obchodě Play ve Vašem mobilním telefonu.
Doufáme, že si zábavu v naší „učebně“užijete a že to bude dobrý námět na procházku v této době.
Zapsala:
Vladislava Švecová

učitelka Zelených kapříků


 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se do 28. března 2021 prodlužuje dosavadní stav a provoz škol tak pokračuje v dosavadním režimu.

Byly aktualizovány informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 https://www.zsolsany.cz/zapis-do-1-rocniku-pro-sk-rok-2021-2022/. 

Informační schůzka k zápisu do 1. třídy proběhne online dne 25. 3. 2021 v 16:00 na odkazu: https://meet.google.com/akp-njfb-tta  (publikováno 20. 3. 2021)


Dobrý den, Vážení rodiče a milí žáci,

čas strávený doma je už velmi dlouhý, tak jsme se rozhodli zkrátit si čekání na návrat do školy, soutěží. Zúčastnit se může každý, kdo je žákem Základní školy Olšany u Prostějova. Složku s jednotlivými okruhy najdete na webu školy s názvem Olšanská kreativita – soutěž.  Čím více úkolů splníte, tím větší šanci máte na výhru. Hrát se bude o zajímavé ceny.

Soutěžit se bude v oblastech: tělesná výchova, výtvarná výchova, pracovní činnosti, hudební výchova a vaření. 

Každý týden v pondělí na webových stránkách školy bude vyvěšen okruh, ke kterému budeme tvoření směřovat (např. v týdnu od 22. 3. do 4. 4. 2021 téma Velikonoce). 

Vaším úkolem je splnit z každého okruhu minimálně jeden úkol. U činnosti se vyfotit nebo natočit krátké video. U výtvarných prací výtvor nafotit a přinést do školy. Své fotografie a videa posílejte na adresu skolaolsany@gmail.com, do předmětu napište Olšanská kreativita- soutěž. Soutěžní materiály a videa označte jménem, příjmením a třídou. 

O vítězích rozhodne tříčlenná porota složená z pedagogického sboru. Soutěžní kategorie budou rozdělené na první a druhý stupeň základní školy. 

Soutěž bude ukončena 31.5.2021. Vyhodnocení a předání cen proběhne v měsíci červen. 

 Na vaše práce a videa se těší kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova. 

 Koordinátor akce: Jana Kohoutová, j.kohoutova@zsolsany.cz. V případě potřeby výtvarného materiálu mě neváhejte kontaktovat. 


Dobrý den,

žádáme rodiče předškoláků, aby si v pátek 19. 3. 2021 v čase od 10:00 do 11:00 osobně vyzvedli pozvánku k zápisu do 1. třídy v ředitelně školy.

V případě, že se nemůžete v tento termín dostavit, prosím kontaktujte vedení školy a domluvíme se na jiném termínu.
Děkujeme za pochopení.

Vedení školy


Přijímací řízení na SŠ – aktuality (publikováno 16. 3. 2021)INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (publikováno 11. 3. 2021)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
  o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
  vzdělávání na 3. května 2021
  ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy
  vzdělávání na 4. května 2021
  ▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

  o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

  o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
  ▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky
upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.


 „KRÁSNÉ MASKY POJĎTE DÁL, BUDEME MÍT KARNEVAL“ (publikováno 5. 3. 2021)
Během dvou týdnů si naše koťátka a kuřátka připomněli lidový svátek Masopust.
S pomocí vlastních prožitků se děti seznámily se starými lidovými zvyky a tradicemi, s typickými masopustními postavami.
Během příprav na karneval, si děti vyráběly barevné masky, čepičky, klauny a učili se říkanky, písničky a hlavně si povídaly o období masopustu.
Ve středu 24.2. se naše školka proměnila v pohádkový svět. V tento neobyčejný den děti přišly převlečeni za princezny, berušky, piráty, lékaře, kovboje a jiné karnevalové postavy. Také paní učitelky nezapomněly přispět svými kostýmy k utvoření kouzelné atmosféry. Během masopustní oslavy se konal průvod masek, hra na jarmark, hostina, nechyběl tanec, radostný zpěv, společné hry a kopec legrace.
Děkujeme rodičům, že se zapojili do výroby karnevalových masek a napomohli tak k vytvoření radostné atmosféry celého dne.
Našim cílem bylo, aby si děti tento zapomenutý svátek prožily v radosti a veselí tak, aby tento karnevalový den zůstal v jejich vzpomínkách.
Zapsala: Karolína Zedníčková, učitelka Koťátek

Vážení rodiče,

dne 10. března 2021 se uskuteční od 16 hodin třídní schůzky. Třídní schůzky proběhnou přes aplikaci Google Meet. O podrobnostech budete informováni třídními učiteli.

Děkujeme

Vedení školy


Ve spolupráci s Regionem Haná vás zveme na příměstský tábor „Cesta kolem světa“ pro děti ve věku 6-12 let , který se uskuteční v týdnu 2.-6.8.2021 v budově ZŠ Olšany u Prostějova. Tábor je financovaný z projektu OPZ a jeho cena je 950 Kč. Z tohoto důvodu budete také dokládat potvrzení o zaměstnání obou rodičů a bydliště na území Regionu Haná. Tábor je určen pro pracující rodiče, ale je možné, aby se zúčastnilo i dítě rodiče, který je na mateřské (rodičovské) dovolené nebo registrovaný na ÚP.

Garantem příměstského tábora je Mgr. Zuzana Šínová, email: sinova@tzgrants.cz, tel.: 608 412 461.

Zájemci se prosím hlaste na emailu sinova@tzgrants.cz, kde napíšete jméno dítěte, věk, místo tábora a termín, obratem Vám zašlu závaznou přihlášku. (publikováno 3. 3. 2021)

Upozornění pro rodiče dětí z MŠ (publikováno 3. 3. 2021)

Upozorňujeme na změnu  v souvislosti se stravováním dětí mateřských škol po celostátním uzavření MŠ – stanovisko MŠMT:

 „Po konzultaci s odborem legislativy bylo rozhodnuto, že nárok na dotovaný oběd mohou mít všechny děti zapsané do mateřské školy…“.

V případě zájmu o obědy se prosím přihlaste vedoucí školní jídelny paní Gambové  (kuchyne@zsolsany.cz, 797 972 922 (pracovní dny 7.00 – 14.00 hodin)


Ředitelské volno dne 8. března 2021(publikováno 2. 3. 2021)

Po projednání se zřizovatelem vyhlašuji na den 8. března 2021ŘEDITELSKÉ VOLNO z důvodu přerušení dodávky elektrické energie. V tento den nebude probíhat distanční výuka. V provozu nebude MŠ, ZŠ, ŠD a ŠJ.

Děkuji za pochopení

Mgr. Jiří Kobza


Důležité informace k distanční výuce předškoláků z manuálu MŠMT:
Naší povinností je zajistit vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci) a povinností dětí je se tímto způsobem vzdělávat.
Tím pádem je naší povinností také evidovat jejich účast na vzdělávání, která se posuzuje přiměřeným způsobem dle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne.
Proto po Vás musíme vyžadovat zpětnou vazbu – stačí zaslání fotky z tvoření, vypracovaného pracovního listu do e-mailu. V průběhu distanční výuky nám stačí, když nás budete kontaktovat 1x týdně. Po ukončení distanční výuky můžete celou složku s pracovními listy a obrázky přinést do MŠ, kde ji přidáme do portfolia Vašeho dítěte.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pevné zdraví.(publikováno 2. 3. 2021)


Uzavření ZŠ i MŠ od 1.3. 2021 (publikováno 27. 2. 2021)
Na základě rozhodnutí vlády bude od 1.3. 2021 ZŠ i MŠ zcela uzavřena.
1. a 2. třída ZŠ a předškoláci v MŠ přecházejí na distanční výuku. O formě výuky jednotlivých tříd dostanete informace na email od třídních učitelek.
Prosíme rodiče žáků 1. a 2. třídy, kteří jsou od 1. 3. 2021 z důvodu nařízení vlády na distanční výuce, pokud mají zájem
o obědy ze školní jídelny, aby kontaktovali vedoucí školní jídelny paní Gambovou (kuchyne@zsolsany.cz, 797 972 922 – pracovní dny 7.00 – 14.00 hodin). Děkujeme
Distanční výuka – MŠ
Každý týden ve středu budeme zasílat materiály (pracovní listy apod.) emailem rodičům předškolních dětí, které plní povinnou předškolní docházku. Materiály splňují program ŠVP pro MŠ.
Děkujeme za spolupráci

Kolektiv MŠ


Vážení rodiče, milí žáci
 
od 25.2. platí v souladu s nařízením ministerstva zdravotnictví, že všechny osoby ve školách – žáci, pedagogové i nepedagogové jsou povinni nosit při pobytu uvnitř školy na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je:
 
– respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95)
 
– zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
 
Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.
 
Do konce týdne platí ještě výjimka: Ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného prostředku dýchacích cest uvedeného výše (tj. respirátor, zdravotnická rouška nebo obdobný prostředek splňující uvedené podmínky) používat ve vnitřních prostorech budov i jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tedy i látkovou roušku.
Od pondělí 1.3. bude tedy nutné, aby děti používaly zdravotnickou (chirurgickou roušku). Dají se koupit i v dětské velikosti.
 
Respirátory není potřeba dětem pořizovat, protože dětské velikosti nejsou dostupné a dětem by na obličeji neseděly.
Děkujeme za spolupráci a respektování nařízení vlády.

NA DOPORUČENÍ ZŘIZOVATELE A ŘEDITELE ŠKOLY ŽÁDÁME RODIČE,

KTEŘÍ MAJÍ MOŽNOST, 

ABY V TÉTO DOBĚ ZPŘÍSNĚNÝCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍ A VÝSKYTU COVIDU 

U DĚTÍ V MŠ, SVÉ DĚTI NECHALI DOMA Z DŮVODU MINIMALIZACE KONTAKTU MEZI DĚTMI. (publikováno 24. 2. 2021)


Upozornění pro rodiče žáků 2. třídy: (publikováno 24. 2. 2021)

Od 25. 2. bude výuka žáků 2. třídy probíhat na hlavní budově školy v učebně 3. třídy. Vstup do budovy bude žákům umožněn „starým hlavním vchodem“.  

Děkujeme za pochopení 

Vedení školy 


Informace pro rodiče ŠD:  (publikováno 24. 2. 2021)

Od 25. 2. 2021 do odvolání bude ranní družina pouze pro 2. třídu z důvodu zachování homogenní skupiny a zamezení šíření nemoci Covid – 19. 

Odpolední družina je beze změn.

Děkujeme za pochopení 

Vedení školy 


Upozornění pro rodiče dětí ze třídy MODŘÍ KAPŘÍCI (publikováno 24. 2. 2021)

Třída MODŘÍ KAPŘÍCI bude opět v provozu od 1. března 2021. Děti musí dodat negativní výsledek testu na onemocnění Covid – 19 

Děkujeme za pochopení 

Vedení školy 


Vyjádření KHS Olomouckého kraje (publikováno 23. 2. 2021)

Děti  a zaměstnanci MŠ Olšany u Prostějova, třída Modří kapříci, kteří byli přítomni v MŠ dne 17.2.2021, byli v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou.

Těmto dětem a zaměstnancům MŠ se nařizuje karanténní opatření po dobu 10 dní od posledního kontaktu, tedy do  soboty 27.2.2021tj. ponechat děti a zaměstnance MŠ doma do konce nařízené karanténní doby, sledovat jejich zdravotní stav, telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře dětí (pediatra) a zaměstnanců MŠ  s informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny (včetně pokynů k testování).

Upozornění: Děti, které nedodají negativní výsledek testu, musí dodržet 14 denní karanténu.


Karneval v družině (publikováno 23. 2. 2021)

Děti samy přišly s nápadem udělat si svůj karneval, když k nám nemůže šašek Viky.
Vyzdobili jsme si družinu klauny, vyrobili škrabošky a nachystali pár soutěží.
Vybrali jsme nejlepší masku a dobře se pobavili.
Zapsala: Věra Kudynová vychovatelka

ZIMNÍ RADOVÁNKY (publikováno 22. 2. 2021)

Básnička:
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás!
Ať si mrzne, ať je zima,
zimní sporty ty jsou príma!

Vyjádření KHS Olomouckého kraje

Dobrý den,

děti a zaměstnanci Mateřské školy Olšany u Prostějova, třídy Zelení kapříci a Modří kapříci, kteří byli  dne 11. 2. 2021 přítomni v MŠ, byli v rizikovém kontaktu s Covid pozitivní osobou.

Těmto dětem a zaměstnancům MŠ se nařizuje karanténní opatření po dobu 10 dní od posledního kontaktu, tedy do 21. 2. 2021 (včetně), tj. ponechat děti a zaměstnance MŠ doma do konce nařízené karanténní doby, sledovat jejich zdravotní stav, telefonicky kontaktovat v pracovní dny praktického lékaře dětí a zaměstnanců MŠ s informací o nařízení karanténních opatření a řídit se jeho pokyny, včetně pokynů k testování.

Děkujeme

KHS Olomouckého kraje (publikováno 17. 2. 2021) 


ÚPRAVA PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče, 

od 22. února 2021 se upravuje provoz MATEŘSKÉ ŠKOLY od 6:00 – 16:00 hod

Děkujeme za pochopení – vedení školy (publikováno 17. 2. 2021) 


Vážení rodiče, 

vzhledem k současné situaci jsme zavedli omlouvání absence v systému škola online, stejně tak i podepisování elektronické žákovské. Níže naleznete manuály k tomu, jak absenci omluvit a známky (popřípadě poznámky a pochvaly) podepsat. 

Velkou pozornost věnujte, na jaký učet se registujete. Je rozdíl v rozhraní účtu žáka a zákonného zástupce.

Děkujeme za spolupráci. (publikováno 17. 2. 2021) 

Manuál omlouvání absence (zde)

Manuál podepisování známek (zde)


„Tělocvik a hudebka na faře“

 Současná nařízení vlády, zákaz zpěvu i cvičení, nás nutí k improvizacím v hodinách tělesné i hudební výchovy.  Díky ideálnímu zimnímu počasí posledních dnů, nám nic nebránilo vyrazit na místní kopec a pracovat na, už tak téměř dokonalé, technice bobování, sjezdu na lopatách, či saních. A protože společně se ničeho nebojíme, nebáli jsme se ani společně vyrazit s bruslemi na uměle vytvořenou ledovou plochu na místním hřišti. Díky některým rodičům, bylo postaráno i o teplé občerstvení. V hudební výchově jsme využili umu dalšího rodiče, který nám s radostí představil varhany v místním kostele. Společně jsme si poslechli naše oblíbené písně ze zvuku varhan.

Všem rodičům, kteří nás přišli podpořit a přidali pomocnou ruku, děkujeme.                               

Vážíme si Vaší spolupráce. Kolektiv fary (publikováno 13. 2. 2021)

Odkaz na fotogalerii zde: 


Vážení rodiče,
dovolujeme si vás upozornit na nový systém omlouvání absence žáků. Nově se absence omlouvá přes systém škola online. Distanční výuka je povinná a absence má být podle školního řídu omluvena do tří dnů. Máme pochopení pro současnou tíživou situaci, i přes to vás prosíme o včasné omlouvání.

Děkujeme za spolupráci (publikováno 11. 2. 2021)


Lékař na faře

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 nás na faře navštívil MUDr. Marián Fedorco. Ten si pro žáky připravil poutavé vyprávění o lidském srdci. Nejprve jsme se stali jeho kolegy a kolegyněmi tím, že jsme si oblékli sálové čepice a chirurgické rukavice. Následně jsme se zaposlouchali do vyprávění o lidském srdci. Marián nám vysvětlil, jak srdce funguje a jak mu můžeme vlastním přičiněním prospět nebo uškodit. Na modelu nám předvedl, jak do srdce proudí krev, kudy protéká a vrací se zpět do oběhu. Na vlastním těle jsme činnost vlastního srdce pozorovali a zkoušeli nahmatat vlastní tep. Pomocí fonendoskopu jsme poslouchali tlukot vlastního či spolužákova srdce. Při poslechu poutavé melodie, která nám pomáhala udržet správný rytmus, jsme si na cvičné figuríně vyzkoušeli resuscitaci při zástavě srdce. Na vlastní ruce jsme tak měli možnost se přesvědčit, že být lékařem – záchranářem není žádný med. Za svou snahu každý dostal od kolegy lékaře sladkou odměnu. Teď už všichni víme, jak se zachovat při poskytování první pomoci. Člověk totiž nikdy neví, kdy se tyto znalosti a dovednosti budou hodit. Je lepší být připraven, než zaskočen. Za zajímavé a poutavé povídání děkujeme a už teď se těšíme na další. (publikováno 3. 2. 2021)

Odkaz na fotogalerii


Provoz škol bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud minimálně do 14.února 2021. Od 15. do 19. února 2021 probíhají v našem okrese jarní prázdniny. (publikováno 28. 1. 2021)


Vážení rodiče, na email obdržíte vygenerovaný PIN díky kterému si vytvoříte účet ve Škole online (školní informační systém) na stránkách www.skolaonline.cz.

Zde naleznete přiložené manuály, návod dojde na email i s vygenerovaným PINem. 

Škola online – manuál (ke stažení)

Návod pro rodiče (ke stažení) (publikováno 12. 1. 2021)


Aktualizované rozvrhy online výuky od 11. ledna – POZOR ZMĚNA!

https://www.zsolsany.cz/rozvrh-online-vyuky-od-11-ledna-2020/


ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM – ŠKOLA ONLINE

Vážení rodiče, milí žáci, 

informujeme, že během příštího týdne obdržíte na email PINy a návody, díky nimž se registrujete do školního informačního systému Škola online. Manuály k jejímu využívání budou umístěny na webu školy během příštího týdne. Od 2. pololetí školního roku 2020/2021 budeme využívat tento informační systém k tomu, abyste mohli zadávat absenci či sledovali hodnocení v jednotlivých předmětech. 

Osobní přítomnost žáků ve škole je do 22. ledna 2021 (včetně) zakázána. Jsou povoleny individuální konzultace (1 žák + 1 vyučující). V případě zájmu kontaktujte svého vyučujícího. 

(publikováno 8. 1. 2021)


 

Informace pro žáky stravující se ve školní jídelně:

Žáci, kteří se stravují ve školní jídelně a od 4. ledna 2021 se budou vzdělávat distančně, budou z obědů automaticky odhlášeni. V případě, že máte zájem odebírat obědy (do krabiček) přihlašte se u vedoucí školní jídelny, paní Gambové na telefonu: 797 972 922

Děkujeme. (publikováno 3. 1. 2021)