Úvod » Základní škola » Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Olšany u Prostějova, příspěvková organizace zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Olšany u Prostějova, Olšany u Prostějova č.p.50, 798 14
Důvod založení: Založení příspěvkové organizace
Způsob založení: Schválení zřizovací listiny na základě schválení zastupitelstva Obce Olšany u Prostějova, organizace byla zřízena ke dni 1. 1. 2001 usnesením Obecního zastupitelstva obce Olšany u Prostějova, ze dne 26. 10. 2000.
Hlavní účel dle zřizovací listiny: Poskytování vzdělávání a výchovy a další činnost bezprostředně s tím související

 

3. Organizační struktura

  • statutárním orgánem školy je ředitel školy, který je jmenován a odvoláván podle školského zákona.
  • vedoucí zaměstnanci  jsou oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu příspěvkové organizace.
  • součásti organizace: 

ZŠ: IZO 102591491
MŠ: IZO 107610272
ŠD: IZO 118900315
ŠJ:  IZO 103219561
ŠJ-výdejna: IZO 172100801

 

  • při škole pracuje Školská rada a Spolek rodičů a přátel školy Olšany u Prostějova

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova 3
798 14 Olšany u Prostějova

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

ředitelna
Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova
Olšany u Prostějova 3
798 14 Olšany u Prostějova

4.3. Úřední hodiny 

Pracovní dny:
7:30 – 14:00 hod

4.4. Telefonní čísla

základní škola: +420 732 922 627  (sekretariát)
mateřská škola:  +420 739 724 979
kancelář školní jídelny:  +420 797 972 922 (vedoucí školní jídelny)
školní družina: ++420 733 602 878, 734 178 500 (vedoucí vychovatelka školní družiny)

Kontakty

 

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.zsolsany.cz/

4.6 Emailová adresa školy

olsanyskola@zsolsany.cz

4.7. ID datové schránky

vgnnr6x

5. Případné platby lze poukázat na účty: 

86-3219260257/0100

107-1375440277/0100- platby stravného

6. IČ

70881707

7. DIČ

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů a dokumenty samotné jsou k dispozici v ředitelně školy.

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Místo, způsob a formy získání informací: na základě Vnitřního předpisu Poskytování informací veřejnosti [PDF, 155.48 KB]

10. Příjem žádostí a dalších podání

 Poskytování informací veřejnosti [PDF, 155.48 KB]

11. Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Olšany u Prostějova, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.

12. Formuláře 

Pokud jsou potřeba formuláře, lze je získat v tištěné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy případně elektronickou formou.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné zprávy

14. Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
všechny v platném znění.

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 14/2005Sb., o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
všechny v platném znění.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací veřejnosti [PDF, 155.48 KB] 

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

V současné době Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Olšany u Prostějova, příspěvková organizace žádné licenční smlouvy neposkytuje.

16.2. Výhradní licence

V současné době Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna a Školní družina Olšany u Prostějova, příspěvková organizace žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zprávy o poskytování informací a odpovědi na žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše