Úvod » Archiv aktualit » Zrušení povinného testování ve školách od 19. 2. 2022

Zrušení povinného testování ve školách od 19. 2. 2022

Dne 9. 2. 2022 schválila vláda ČR ZRUŠENÍ SCREENINGOVÉHO TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH OD 19. 2. 2022 

Od 19. 2. 2022 se nebudou testovat žáci ani zaměstnanci. 

 

Od 19. 2. 2022 - již nemá škola povinnost informovat KHS o pozitivním testu žáka/zaměstnance,

                        - škola neposkytuje KHS seznamy žáků/zaměstnanců,

                        - škola může poskytnout KHS součinnost, není však oprávněna předat osobní údaje žáků/zaměstnanců

                        - zákonní zástupci žáků a zaměstnanci nemají již nemají povinnost hlásit škole pozitivní výsledek PCR testu

NADÁLE VŠAK PLATÍ, ŽE ŽÁK (ZAMĚSTNANEC), KTERÝ MÁ PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ DO ŠKOLY ČI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ NEPATŘÍ!

  • V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),
  • škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

 

Nadále však platí mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu ve společných prostorách budovy školy. 

Výjimky v případě nošení ochrany dýchacích cest:

  • děti v mateřské škole,

• děti/žáci/studenti, pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/studentů,

• s účinností do 14. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání

• u účinností od 15. 2. 2022 pedagogický pracovník nebo akademický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončení očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní a v případě pracovníků, kteří dovršili 18 let věku, zároveň nejvýše 270 dní nebo byl očkován posilovací dávkou,

• další zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,

• děti, žáci a studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),

• pedagogický pracovník nebo akademický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,

• zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,

• ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,

• osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

• osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

covid-6517476-480

Nastavení souborů cookies
Díky souborům cookies můžeme zobrazovat naše webové stránky tak, aby váš zážitek z procházení byl co nejpříjemnější.  více informací o použití cookies
Přijmout nezbytné
Přijmout vše