Zápis do 1. třídy základní školy pro školní rok 2020/2021

Termíny zápisu do naší školy:
Středa 1. duben 2020 od 14.00 – 18.00 hodin

Čtvrtek 2. duben 2020 od 14.00 – 17.00 hodin

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

Kdy musím své dítě přihlásit?

Termín je od 1. dubna do 30. dubna.
Termíny zápisu do naší školy pro školní rok 2019/2020 jsou:
Středa 1. duben 2020 od 14.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek 2. duben 2020 od 14.00 – 17.00 hodin

Musí být u zápisu dítě?

Žádost podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomno dítě. Budeme samozřejmě rádi, když přijdete do naší školy k zápisu s dítětem.

Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. jinou než spádovou.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím jde krajskému úřadu.

Pokud je přijato dítě a není spádové – co dál?

Ředitel školy oznámí tuto skutečnost řediteli školy spádové nejpozději do konce května kalendářního roku.

Pokud je mé dítě přijaté na vybranou školu i spádovou (podány dvě žádosti)?

Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane po zápisu v další  škole, kterou si vyberete, Vaše dítě se stává žákem obou škol. V praxi to znamená nakoupení pomůcek, vykazování počtů žáků v mnoha statistikách, personální obsazenost atd. Informujte proto co nejdříve školu, do které Vaše dítě nenastoupí.


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020