Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

Zápis do první třídy aneb „po stopách indiánů“ (středa 3. a čtvrtek 4. duben 2019) 

Ve dnech 3. a 4. dubna 2019 na naší škole proběhl zápis žáků do první třídy pro školní rok 2019/2020. V těchto dvou prosluněných dnech nás navštívilo 29 předškoláků, které doprovodili jejich rodiče, sourozenci a někdy i prarodiče. Na všechny čekalo milé přivítání hned u vchodu.
Rodiče v připravené třídě vyplnili potřebné dokumenty a získali registrační číslo, pod kterým později zjistí výsledky zápisu. Mezitím se děti, společně s paní učitelkou, připravily na putování po stopách k pěti indiánským kmenům. Po společném úvodu na koberci, jsme se všichni, za doprovodu indiánek ze sedmé a páté třídy vydali ke kmeni Huronů. Zde jsme si otestovali odvahu, vytrvalost, nebojácnost a vázání uzlů. Po té naše kroky vedly po stopách k dalšímu kmeni a to k Irokézům, zde jsme procvičili poznávání geometrických tvarů, barvy a vyzkoušeli jsme estetické cítění dětí, které se pokusily nazdobit indiánům oděv pomocí barevných obdélníků a trojúhelníků. Další kroky vedly do prvního patra, kde čekala náčelnice kmene Apačů, která nás vzala na lov ryb a prověřila naše znalosti v počtech. Cesta pokračovala dál. Čtvrtá náčelnice kmene Siouxů všechny mile přivítala a každého přidělila k některému členu svého kmene, který individuálně prověřil naše znalosti. Každý si vyzkoušel práci na interaktivní tabuli, podle osnovy převyprávěl pohádku, předvedl své dovednosti v pozorování a poznávání čísel nebo písmen. Odtud nás čekala cesta k nejtěžšímu úkolu našeho putování. Čerokijská náčelnice nás srdečně přivítala a vysvětlila zadání úkolu. Každý si našel místo u lavice, kde na něj čekal pracovní list a ostrouhaná tužka. Museli jsme se podepsat, přepsat větu, opsat správný počet teček a dokreslit polovinu obrázku. Zde jsme předvedli nejen správné držení tužky, ale i to, jak se umíme soustředit a pracovat dle pokynů učitele.
Po splnění každého úkolu si děti mohly nalepit jedno peříčko do své indiánské čelenky, kterou obdržely hned při příchodu do školy. Nechyběla ani malůvka na obličej. V závěru naší náročné výpravy jsme se společně vyfotili a každý dostal sladkou odměnu a pamětní list.
Podle reakcí rodičů a nadšení dětí si myslím, že se nám zápis vydařil. Velké poděkování patří nejen všem, kteří se na této akci podíleli a do detailu připravili, ale také rodičům a jejich dětem, kteří nás navštívili a společně s námi vytvořili příjemnou atmosféru, ve které se dobře pracovalo nejen nám, ale i jejich dětem.

Zapsala: Renata Látalová, třídní učitelka 2. ročníku

Zápis do 1. třídy – fotogalerie 3, výzdoba při zápise (čtvrtek 4. duben 2019)
Fotky

Zápis do 1. třídy – fotogalerie 4 (čtvrtek 4. duben 2019)
Fotky

Zápis do 1. třídy (čtvrtek 4. duben 2019)
Film

Zápis do 1. třídy – fotogalerie 1 (středa 3. duben 2019)
Fotky

Zápis do 1. třídy – fotogalerie 2 (středa 3. duben 2019)
Fotky

Zápis do 1. třídy (středa 3. duben 2019)
Film

Výsledky zápisu k základnímu vzdělávání

Termíny zápisu do naší školy:
Středa 3. duben 2019 od 14.00 – 18.00 hodin

Čtvrtek 4. duben 2019 od 14.00 – 17.00 hodin

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Kdo musí přihlásit dítě do školy?

Jeho zákonný zástupce. Na požádání se prokáže občanským průkazem.

Může dítě přihlásit i jiná osoba, např. babička?

Zákonný zástupce může podat žádost škole i prostřednictvím další osoby pověřené plnou mocí.

Kdy musím své dítě přihlásit?

Termín je od 1.dubna do 30. dubna.
Termíny zápisu do naší školy pro školní rok 2019/2020 jsou:
Středa 3. duben 2019 od 14.00 – 18.00 hodin
Čtvrtek 4. duben 2019 od 14.00 – 17.00 hodin

Musí být u zápisu dítě?

Žádost podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomno dítě. Budeme samozřejmě rádi, když přijdete do naší školy k zápisu s dítětem.

Pokud dítě není zralé do školy?

Zákonný zástupce požádá písemně v době zápisu školu o odklad. Žádost musí být doložena posouzením pedagogicko-psychologické poradny a také posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vztahuje se povinnost přihlásit dítě i na cizince?

Školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Do které školy dítě přihlásit?

Zákon stanoví, že přednostně jsou do dané školy přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. Ředitel školy zveřejňuje kritéria pro přijímání žáků.  Rodiče si mohou s dítětem vybrat školu podle svého uvážení, tzn. jinou než spádovou.

Jak a kdy se dozvíme o přijetí do vaší školy?

Podáním písemné žádosti se zahajuje správní řízení. Ředitel školy rozhoduje o přijetí na základě platných právních předpisů. Výsledky rozhodnutí jsou zveřejněny na webových stránkách školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Vydané rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech. Zákonný zástupce má právo podat odvolání ke krajskému úřadu. Toto odvolání podá písemně řediteli školy a jeho prostřednictvím jde krajskému úřadu.

Pokud je přijato dítě a není spádové – co dál?

Ředitel školy oznámí tuto skutečnost řediteli školy spádové nejpozději do konce května kalendářního roku.

Pokud je mé dítě přijaté na vybranou školu i spádovou (podány dvě žádosti)?

Pokud ředitel spádové školy rozhodl o přijetí a totéž se stane po zápisu v další  škole, kterou si vyberete, Vaše dítě se stává žákem obou škol. V praxi to znamená nakoupení pomůcek, vykazování počtů žáků v mnoha statistikách, personální obsazenost atd. Informujte proto co nejdříve školu, do které Vaše dítě nenastoupí.